Politisk ledelse

Som medlem af DIU kan optages enhver dansk klub, der dyrker ishockey, samt én ishockeydommerklub. DIU’s medlemsklubber skal respektere DIU’s vedtægter, og desuden skal klubberne opfylde de krav, der i Danmarks Idrætsforbunds vedtægter stilles til de tilknyttede specialforbund og deres klubber.

Et eksempel er reglerne om, at idrætsklubber organisatorisk og vedtægtsmæssigt skal virke på et demokratisk grundlag.

DIU skal således sikre, at medlemsklubberne til stadighed er demokratisk opbygget, hvilket fx betyder, at det enkelte medlem skal have ubegrænset mulighed for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og stemme på generalforsamlingen. Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder.

Der skal endvidere ikke være begrænsninger mht medlemmets valgbarhed til bestyrelse og udvalg.

Det følger endvidere af DIF’s regler, at en forening kun kan have enkeltpersoner som medlemmer, og at en kommerciel virksomhed aldrig kan optages som medlem. Dette betyder også, at der i foreningen ikke må være personsammenfald mellem fx foreningsledelsen og ejerkredsen omkring en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet som foreningen. Det samme gælder, hvis der i andre relationer er risiko for, at en eller flere personer via sin indflydelse i en forening kan misbruge denne til at promovere egen kommerciel virksomhed.

Danmarks Ishockey Unions driftsorganisation omfatter en sportsafdeling og en administration. Driftsorganisationen har kontor i Brøndby. Se mere om driftsorganisationen under menupunktet Administration og Sportsafdeling.

Repræsentantskabet
Danmarks Ishockey Unions repræsentantskab er DIU’s øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt to repræsentanter fra hver medlemsklub, som har stemmeret, herunder dommerklubben, DID.

Repræsentantskabet vælger DIU’s formand og bestyrelse, som konstituerer sig selv med en næstformand. Der henvises til DIU’s Love kap. V.

Danmarks Ishockey Unions politiske organisation består endvidere af tre stående udvalg samt af en række ad hoc udvalg.

De tre stående udvalg er:

Amatør- og Ordensudvalget
Disciplinærudvalget
Licensudvalget

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en af repræsentantskabet valgt formand samt mindst fire og op til seks af repræsentantskabet valgte medlemmer. Heraf skal en mindst et medlem være en kvinde.

Formanden vælges i ulige år for en periode på fire år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to år, dog sikres det, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer vælges i samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en næstformand samt udvalgsformænd for de faste udvalg, for så vidt udvalget skal have et bestyrelsesmedlem som formand.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsens Forretningsorden kan ses her. DIU’s bestyrelse holder møde mindst 4 gange årligt.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2023 er DIU’s bestyrelse sammensat således:

Henrik_Bach

Formand:
Henrik Bach Nielsen
Direktør, Aalborg

Genvalgt for 4 år i 2021
Regional Vice President, Europe & Africa for IIHF (valgt for 2021-2025)
Medlem af DIU’s Forretningsudvalg
Ansvarlig for DIU’s kommercielle områder

Emailhnie@stofanet.dkTelefon4046 4785
Henrik_Klinkvort


Næstformand:
Henrik Klinkvort
Kompetencechef, Frederiksberg

Genvalgt for 2 år i 2023
Formand for Bredde- og Ungdomsudvalget
Formand for Disciplinærudvalget

Emailhenrik@klinkvort.dkTelefon2019 6086
Poul_Sand

Poul Sand
Direktør, Herning

Genvalgt for 2 år 2022
Kontakt til Team Danmark
Ansvarlig for DIU’s kommercielle områder
Formand for Elitesportsudvalget

Emailpoul@sand-bundgaard.dkTelefon25 600 666
Jesper_Damgaard

Jesper Damgaard
Tidl. prof. ishockeyspiller & tømrer, Sverige

Genvalgt for 2 år i 2023
Medlem af Disciplinærudvalget
Medlem af IIHF Disciplinary Panel
Medlem af Elitesportsudvalget

Emailfaxe15@hotmail.comTelefon+46 73 326 69 77
Christine_Russell

Christine Russell
Key Account Manager

Genvalgt for 2 år i 2023
Formand for Dommerudvalget
Ansvarlig for politiske spørgsmål vedrørende kvindeishockey

Emailcru@ishockey.dkTelefon3078 0616
Henrik_Benjaminsen

Henrik Benjaminsen
Advokat

Genvalgt for 2 år i 2023
Ansvarlig for juridiske spørgsmål

Emailhb@oik.dkTelefon2073 1906
Søren Mathiasen-web

Søren Mathiasen
Direktør, Esbjerg

Valgt for 1 år i 2023

Emailsm@esbjergenergy.dkTelefon2171 7891

Se Forretningsordenen for bestyrelsen i DIU her
Se Code of Conduct her

DIU’s udvalg

DIU har nogle stående udvalg samt en række øvrige udvalg:
De tre stående udvalg er:

Amatør- og Ordensudvalget
Disciplinærudvalget
Licensudvalget

Amatør- og Ordensudvalget
Består af tre medlemmer og en suppleant, der vælges af repræsentantskabet for tre år ad gangen, dog således, at et af medlemmerne afgår efter tur hvert år.

Mindst et af udvalgets medlemmer skal om muligt have juridisk embedseksamen og nogen kendskab til dommergerning.

Amatør- og Ordensudvalgets opgaver samt sagsforløbet kan du læse om her.

DIU’s Amatør- og Ordensudvalg er sammensat således:

Formand:
Advokat Peter Berg, Frederiksberg

Medlemmer:
Advokat Ole Olsen, København
Advokat Mikkel Holten Møller, Rungsted

Suppleant:
Henrik Ørsted

Kontakt:
cfc@ishockey.dk

Disciplinærudvalget
DIU’s Disciplinærudvalg består af en formand og fire domsmænd, som alle vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Disciplinærudvalget træffer afgørelse i alle sager, som indberettes af en dommer i DIU kampe/turneringer, i pokalturneringen, samt i træningskampe og stævner, der involverer hold, som deltager i de nævnte turneringer.

Udvalgets formand er bemyndiget til at træffe afgørelse i normale indberetningssager uden at skulle konsultere udvalgets fire domsmænd.

Flertallet af udvalget skal deltage i afgørelsen af sager, udvalget tager op på egen hånd, og i sager af usædvanlig karakter, fx sager hvor der på baggrund af dommerens indberetning er udsigt til en langvarig karantæne.

For hver indberetning, der udløser karantæne, pålignes den dømte spillers forening en afgift tilfaldende DIU på 500,00 kr. pr. sag.

For hver indberetning, der udløser karantæne i Isligaen, pålignes den dømte spillers klub en afgift tilfaldende DIU på 1500,00 kr. pr. sag.

Formanden vælges hvert andet år på repræsentantskabsmødet i lige år.

To domsmænd vælges fra henholdsvis en Superisligaklub og en 1. divisionsklub i henholdsvis lige og ulige år.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2023 er DIU’s Disciplinærudvalg sammensat således:

Formand:
Henrik Klinkvort (udpeget af DIU’s bestyrelse)

Domsmænd:
Jesper Damgaard
Claus Fonnesbech Christensen
Christian Skov Vaagensø
Jan Bigum

Kontakt:
cfc@ishockey.dk

Licensudvalget
Licensudvalgets opgave er at behandle klubbernes ansøgninger om klublicens og indstille til DIU’s bestyrelse, om der skal udstedes eller fratages klublicens, herunder at vurdere klubbernes økonomiske situation efter DIU’s licensregler, som du kan se her.

Licensudvalget består af en formand udpeget af DIU’s bestyrelse samt yderligere 1-2 medlemmer valgt af repræsentantskabet.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2023 er følgende medlemmer af DIU’s Licensudvalg:

  • Jørgen Illemann

Øvrige udvalg
Eliteudvalget
Eliteudvalget har det overordnede ansvar for DIU’s seniorlandshold samt U20, U18, Elite Udviklingsholdet og U16-landsholdet, og udvalget består af den til enhver tid værende landstræner samt et medlem af DIU’s bestyrelse udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Poul Sand er formand for Eliteudvalget.


Bredde- og Ungdomsudvalget

Bredde- og Ungdomsudvalgets hovedopgave er at sikre kvalitet og fremdrift i bredde- og ungdomsarbejdet i dansk ishockey.
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2023 er udvalget sammensat således:

Formand:
Henrik Klinkvort

Medlemmer:
Valgt fra klubberne i Jylland/Fyn:
Jeanne Storm, Esbjerg
Lars Bach, Herning
Preben Vejrum, Frederikshavn

Valgt fra klubberne på Sjælland:
Jørgen Jacobsen, Herlev
Henrik Arvidsen, Sverige
Jørgen Illemann, Rødovre

Fra DIU:
Thomas Juul-Madsen

Kontakt e-mail:
tma@ishockey.dk


DIU’s Dommerudvalg

Dommerudvalget skal bidrage til udviklingen af ishockeysporten i Danmark. Det skal ske gennem en konstant faglig uddannelse af ishockeydommere og gennem en effektiv organisering af alle administrative og uddannelsesmæssige aktiviteter i relation til dommerne i dansk ishockey.

Dommerudvalget består i 2023-24 af:

Formand:
Christine Russell, Referee-in-Chief, DIU Bestyrelse

Medlemmer:
Claus Fonnesbech Christensen, Director of Officiating, DIU’s Administrationschef
Bo Andersen, Officiating Manager, turneringsledelse
Claus Hansen, Officiating Manager
Jacob Grumsen, Officiating Manager
Michael Kamp, Dommerklubben