Politik for håndtering af krænkende adfærd

1. Introduktion

1.1 Alle, der har berøring med ishockey både på og uden for isen, har krav på og ret til at færdes i et respektfuldt og trygt miljø, der er fri for alle former for mobning, chikane og krænkelser mv. (herefter omtalt som krænkende adfærd) Dette er Danmarks Ishockey Unions (DIU’s) og det International Ishockey Forbunds (IIHF’s) overbevisning, og DIU er i overensstemmelse med stk. 5.1 i ’IIHF Abuse & Harassment Regulations’ forpligtet til at leve op til dette med implementeringen af denne politik.

1.2 Alle, der har berøring med ishockey, skal følge ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’, der er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Derudover er der fra IIHF’s side rettet særligt fokus mod syv typer af krænkende adfærd, som man gerne vil bekæmpe for så vidt muligt at sikre det respektfulde og trygge miljø alle steder i og omkring ishockeysporten.

2. Eksempler på krænkende adfærd

2.1 Mobning – (herunder cybermobning, hvis den udføres online eller elektronisk) betyder uønsket, gentagen og/eller forsætlig, aggressiv adfærd, som regel blandt jævnaldrende, som kan involvere en reel eller opfattet ulige magtbalance. Mobning kan omfatte handlinger som at fremsætte trusler, sprede rygter eller løgne, angribe nogen fysisk eller verbalt og bevidst udelukke nogen.

2.2 Hazing – betyder en organiseret, normal gruppe- eller teambaseret, nedværdigende eller farlig optagelse af nye medlemmer foranlediget af etablerede medlemmer, f.eks. optagelsesritualer.

2.3 Forsømmelse – betyder svigt fra enhver person med en direkte eller indirekte forpligtelse til at tage vare på spilleren, som forårsager skade, tillader skade at forvoldes eller skaber en overhængende fare for skade.

2.4 Psykiske overgreb – betyder enhver uvelkommen handling, herunder indespærring, isolation, verbale overgreb, ydmygelse, intimidering, infantilisering, grooming eller enhver anden handling, der kan mindske følelsen af identitet, værdighed og selvværd.

2.5 Fysiske overgreb – betyder enhver bevidst og uvelkommen handling – såsom slag, tæsk, grænseoverskridelse, spark, bid og brænding – der forårsager eller truer med at forårsage fysisk traume eller skade

2.6 Racisme og diskrimination – betyder enhver handling eller holdning, der underordner eller fordømmer et individ eller en gruppe baseret på race, hudfarve, alder, køn og kønsidentitet, sprog, handicap, etnisk, national eller social oprindelse, religion, filosofisk eller politisk holdning, civilstand eller seksuel orientering, fysiske egenskaber, mentalt eller fysisk handicap, atletiske evner eller anden status.

2.7 Seksuelle krænkelser – betyder enhver adfærd af seksuel karakter, uanset om det er med eller uden fysisk kontakt, hvor samtykke er tvunget/manipuleret eller ikke er givet eller ikke kan gives. Dette omfatter også seksuel chikane, hvilket betyder enhver uønsket og uvelkommen adfærd af seksuel karakter, hvad enten den er verbal, non-verbal eller fysisk.

3. Behandling af sager om krænkende adfærd

3.1 Det er den enkelte klubs ansvar at undersøge og behandle alle sager om krænkende adfærd.

3.1.1 Hvis forhold finder sted uden for klubregi – f.eks. ved DIU’s unions- eller landsholdssamlinger – er det DIU’s ansvar at undersøge og forholde sig til dem. Ved puljeturneringer, DM, etc. er det som udgangspunkt den arrangerende klubs ansvar at undersøge og forholde sig til evt. henvendelser og mistanke, men DIU kan assistere, hvis nødvendigt/ønsket.

3.2 Den enkelte forening bestemmer selv, hvordan en sag skal håndteres og hvilken reaktion, der er påkrævet. Overtrædelser som vedrører de i punkt 2 nævnte eksempler vil typisk medføre en advarsel, suspension eller eksklusion. I tilfælde af at en forening beslutter at suspendere eller ekskludere et medlem, kan der henvises til DIF’s vejledning om ’Eksklusion fra DIF-foreninger hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres’.

3.3 Alle sager, der kræver involvering af eksempelvis sociale myndigheder eller er af strafferetlig karakter, skal indberettes/anmeldes til rette myndighed. I tilfælde af at der indledes politimæssig efterforskning, anbefales det, at den mistænkte suspenderes fra foreningsaktiviteter, indtil sagen er endelig afgjort.

3.4 Hvis en forening beslutter at suspendere eller ekskludere et medlem som følge af krænkede adfærd, skal DIU underrettes om dette, ligesom sagens dokumenter og oplysninger skal fremsendes til DIU. DIU’s Amatør- og Ordensudvalg vurderer herefter, om adfærden også skal sanktioneres i forbundsregi.

3.4.1 DIU’s Amatør- og Ordensudvalg kan beslutte at udelukke den pågældende person fra visse eller alle DIU-aktiviteter i en tidsbestemt periode.

3.2.2 Afgørelse truffet af DIU’s Amatør- og Ordensudvalg kan indbringes for DIF’s Appelinstans.

4. Indberetning og rapportering

4.1 DIU opfordrer alle foreninger til at have en kendt og tydelig procedure for, hvordan henvendelser om uønsket og krænkende adfærd modtages i foreningen.

Det anbefales i den forbindelse, at der udpeges en Integrity Officer (IO), f.eks. et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at behandling af sådanne henvendelser, og som alle i foreningen ved, man kan kontakte om uønsket eller krænkende adfærd.

4.2 Ønsker nogen at rapportere anonymt eller uden om en given forening, kan indberetningen ske via forbundet på https://ishockey.dk/rapportering/

4.3 DIU er forpligtet til at informere IIHF om visse typer af sager jf. stk. 5.2 i ’IIHF Abuse & Harassment Regulations’.

5. Revision

DIU må tilpasse og/eller ændre denne politik, når det er nødvendigt. Sådanne tilpasninger eller ændringer træder i kraft på den dato, der er specificeret af DIU.

KØB HER.