Afgifter og gebyrer

DISCIPLINÆRAFGIFT
For hver dommerindberetning, der udløser karantæne, pålignes den dømte spillers forening en afgift tilfaldende DIU på 500,00 kr. pr. sag. Dommerindberetning sker altid, når en spiller idømmes en matchstraf.

TRANSFERGEBYR
For et IIHF transferkort betales et gebyr, p.t. 8.250,00 kr., som tillige dækker hurtigst mulig sagsbehandling hos DIU.

ELITEAFGIFT
For deltagelse i turneringerne betaler klubberne til DIU pr. sæson følgende beløb:

Isligaens grundspil, pr. hold: 20.000,00 kr.

Kvartfinalepulje, pr. hold: 20.000,00 kr.

Semifinaler, pr. hold: 10.000,00 kr.

Finaler:

Om guld/sølv, pr. hold: 20.000,00 kr.

Om bronze, pr. hold: 5.000,00 kr.

Når turneringsplanen for den enkelte turnering er endeligt udsendt af DIU’s turneringsansvarlige, sender DIU’s kontor faktura med 8 dages betalingsfrist. Faktureringen kan dog tidligst ske i august måned. Er afgiften ikke indgået senest på forfaldsdatoen, er klubben ikke spilleberettiget.

DIVISIONSAFGIFT
For deltagelse i turneringerne betaler klubberne til DIU pr. sæson følgende beløb: 1. division, pr. hold: 5.000,00 kr.

Kvalifikationsturnering, hvis denne spilles: Pr. hold: 5.000,00 kr.

Når turneringsplanen for den enkelte turnering er endeligt udsendt af DIU’s turneringsansvarlige, sender DIU’s kontor faktura med 8 dages betalingsfrist.

Faktureringen kan dog tidligst ske i august måned.

Er afgiften ikke indgået senest på forfaldsdatoen, er klubben ikke spilleberettiget.

KAMPFLYTNINGSGEBYR
Ved flytning af en turneringskamp, efter den endelige turneringsplan er udsendt af DIU’s turneringsansvarlige, skal den forening, der ønsker kampen flyttet, betale et gebyr til DIU på 1.500,00 kr., se dog undtagelser nedenfor om kampe for U 7-U 20 samt kampflytninger på grund af internationale kampe.

Gebyret skal betales, hvad enten foreningen er hjemme- eller udehold.

I følgende tilfælde gælder særlige regler om kampflytninger og kampflytningsgebyr:

I U 7-U 11 kampe (LØVE Cup og turnering) betales ikke kampflytningsgebyr.

I U13-U20 grundspilskampe gælder følgende om placeringen af kamptidspunkter:

Grundserien spilles efter en kamprundemodel. Hver kamprunde tildeles en fast termin, og kampene i runden skal være afviklet i denne termin.

Hjemmeholdet skal tilbyde udeholdet et spilletidspunkt i terminen, som skal være forsvarligt for den pågældende aldersklasse. Hvis hjemmeholdet ikke kan tilbyde udeholdet et passende spilletidspunkt i terminen, taber hjemmeholdet kampen 0-5, og der betales kampflytningsgebyr.

Udeholdet taber dog kampen 5-0 og betaler kampflytningsgebyr, hvis hjemmeholdet forgæves har tilbudt udeholdet tre forskellige spilletidspunkter i terminen.

Kampflytninger på grund af internationale klubkampe i en IIHF-turnering samt landskampe er gebyrfrie.

PROTESTGEBYR
Protest kan afgives af et medlem af DIU mod nedennævnte forhold.

Protestgebyret er på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet – minus et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal, uanset hvad der klages over, sendes til DIU i to eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail til ishockey@ishockey.dk.

Der kan nedlægges protest mod følgende:

1  En kamps tekniske afvikling eller mod  baneforhold eller andre forhold i forbindelse med kampens afvikling.

2  Brud på DIUs turneringsbestemmelser eller Spilleregler.

3  Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget, andre udvalg eller DIU’s turneringsansvarlige.

4  Overtrædelser af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, samt usportslig eller usømmelig adfærd.

Der henvises i øvrigt til kap. V i DIU’s Turneringsbestemmelser samt til kap. IX i DIU’s Love om Amatør- og Ordensudvalget. Det fremgår af disse kapitler, hvilket organ der er kompetent til at behandle protesten, samt hvilke klagefrister der gælder.

KONTINGENT
Alle medlemsklubber betaler i kontingent til DIU 25.000,00 kr. pr. turneringssæson. Kontingentet betales senest 31. december.

ANDRE AFGIFTER M.M.

Medlemsindberetning til DIF:
Såfremt en klub undlader rettidigt at returnere den af DIF årligt krævede og tilsendte medlemsindberetning i udfyldt stand, pålægges klubben en til DIU tilfaldende bøde på 1.000,00 kr. pr. uge, indtil indberetningen er registreret som modtaget (DIU’s Love, kap. II, § 3).

Licensindberetning til DIU’s Licensudvalg:
DIU’s bestyrelse kan efter indstilling fra Licensudvalget pålægge en klub dagbøder á 1.000,00 kr. i tilfælde af væsentlige eller gentagne mangler ved den indsendte dokumentation, eller ved gentagne eller væsentlige forsinkelser med indsendelsen af materiale til Licensudvalget. En overskridelse af den foreskrevne indsendelsesfrist med 8 dage vil automatisk blive betragtet som en væsentlig forsinkelse (DIU’s Love, kap. II, § 9).

Indsendelse af kamprapport til DIU:
Kamprapporten skal være indtastet og sendt senest 48 timer efter kampens afslutning.For overskridelse af tidsfristen for indsendelse af kamprapport til DIU betales en afgift på 200,00 kr. til DIU. Hvis fristoverskridelsen skyldes tekniske problemer, skal turneringsledelsen adviseres indenfor tidsfristen og beslutter på baggrund af foreningens redegørelse, om afgiften skal bortfalde eller opretholdes. Hvis kamprapporten indsendes til turneringsledelsen pr. fax eller post, uden at dette påviseligt skyldes tekniske problemer, og skal turneringsledelsen herefter indtaste kamprapporten i GameStats, opkræves foreningen en afgift på 200,00 kr. pr. kamprapport (DIU’s Turneringsbestemmelser, kap. III, § 4).

Restance med betaling af afgifter/gebyrer:
Undlader en forening efter rykkerskrivelse at indbetale de i henhold til love og turneringsbestemmelser fastsatte afgifter/gebyrer, kan dette af DIU’s bestyrelse straffes med udelukkelse/eksklusion (DIU’s Love, kap. II, § 3).

Kvalificeret dommer:
Den arrangerende klub har pligt til at sørge for kvalificerede dommere til at dømme turnerings- og stævnekampe. I følgende kampe påsætter DIU ikke dommere, og den arrangerende klub skal da selv stille kvalificerede dommere til rådighed:

Kvindeturneringen, 2. division herrer, Old Boys, U17.2, U 15.2 samt U13 og yngre rækker.

En dommer, som har gennemgået minimum DIUs Begynderdommerkursus, anses for en kvalificeret dommer. Hvis kampen ikke er blevet dømt af en kvalificeret dommer, idømmes arrangerende klub en afgift på 300 kr., som betales til DIU.

Uddannet træner:
I enhver turneringskamp eller stævnekamp under DIU eller godkendt af DIU, som spilles efter 1. januar 2011, må kun trænere, som opfylder DIUs til enhver tid gældende krav til trænerudannelse, stå i spillerboksen. Med virkning fra sæsonen 2011/12 er minimumskravet, at træneren har gennemført DIUs Grundkursus.

Ulovlig udeblivelse fra turneringer eller kampe:
DIUs turneringsbestemmelser, kap. III, § 15, indeholder bøde- og erstatningsregler i sager, hvor et hold trækkes fra en turnering eller udebliver fra en kamp.

Du kan læse mere om reglerne i DIUs Turneringsbestemmelser, kap. III, § 15. Du finder DIUs Love og Turneringsbestemmelser her.

DOMMERUDGIFTER:
Dommerhonorar og kørselsgodtgørelse forhandles mellem DIUs bestyrelse og Dansk Ishockey Dommerklub (DID) og vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde efter indstilling fra DIUs bestyrelse. Der er i juni 2013 indgået en honoraraftale mellem DIU og DID gældende til udgangen af sæsonen 2015/16.

Du kan læse mere om dommerhonorar og kørselsgodtgørelse under menupunktet om Dommerhonorar og kørsel.

KØB HER.