Forsikringer

Nedenfor kan du læse om, hvorledes spillere, trænere og ledere i din klub er forsikret.

Nederst på denne side kan du læse, hvad du skal gøre, når skaden er sket og finde din kontaktperson i forbindelse med skade eller spørgsmål.


AMATØRSPILLERE

Spillere, som ikke er kontraktansatte, er ikke dækket af DIU’s forsikringsaftaler og er derfor kun dækket af deres egen, private ulykkesforsikring.

Ungdomsspillere under 18 år, som bor hjemme, er dækket af familiens ulykkesforsikring, hvis familien har tegnet en ulykkesforsikring.

Ældre spillere, der er over 18 år eller flyttet hjemmefra, skal huske at tegne deres egen ulykkesforsikring.

Bemærk, at en privat ulykkesforsikring ikke er lovpligtig, men de fleste har alligevel tegnet en. Det er også et dumt sted at spare penge, for en ulykkesforsikring er ikke særligt dyr (ca. 500 kr. om året) i forhold til den dækning, man får.

Man skal huske at oplyse forsikringsselskabet om, at man spiller ishockey! Nogle forsikringsselskaber kræver forhøjet præmie på grund af dette.

Bemærk, at der altså IKKE er dækning til ungdoms- og amatørspillere via DIF’s frivillige arbejdsskadeforsikring, som KUN dækker frivillige ledere og trænere. Heller ikke DIU’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ungdoms- og amatørspillere.


LØNNEDE SPILLERE – GÆLDER KUN FOR METAL LIGAEN
Alle spillere, som modtager penge af klubben for at spille ishockey, er dækket af den (lovpligtige) arbejdsskadeforsikring, som DIU har tegnet.

Det er dog max. 25 kontraktansatte spillere pr. klub, som er dækket. Er der spillere på kontrakt udover dette antal, kan der tegnes en tillægsforsikring via DIU.

Se nederst på sitet for at se, hvem der skal kontaktes, hvis en kontraktansat spiller bliver skadet.

NB! Har klubber, der ikke deltager i Metal Ligaen, lønnede spillere, skal klubben selv sørge for at tegne en arbejdsskadeforsikring. Den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring dækker ikke kontraktansatte (professionelle) sportsudøvere. Foreninger og klubber med kontraktansatte sportsudøvere skal derfor selv tegne forsikring for sådanne udøvere.


FRIVILLIGE TRÆNERE, LEDERE OG ANDRE MEDARBEJDERE
Trænere, ledere og hjælpere i klubben, som kun får skattefri godtgørelser for deres arbejde, er dækket af den via DIF tegnede frivillige arbejdsskadeforsikring.

Gruppen omfatter følgende klubpersoner:

 • Bestyrelsesmedlemmer,
 • Medlemmer af faste udvalg valgt af generalforsamlingen eller udpeget/godkendt af bestyrelsen,
 • Holdledere udpeget af bestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller et sportsudvalg,
 • Medlemmer, der udfører et arbejde af et sådant omfang eller indhold, at det ikke giver ret til erstatning efter arbejdsskadeloven. Det er en forudsætning for dækningen, at arbejdet skal ske i foreningens interesse,
 • Personer, medlemmer eller ikke-medlemmer, der hjælper/virker for klubben med løsning af diverse ad hoc-arbejdsopgaver udelukkende i klubbens interesse, fx uddeling af telefonbøger, opråber til bankospil, passe gaderobe i forbindelse med et halbal og lign., og hvor det pågældende arbejde for klubben ikke er af en sådan karakter, at der er tale om et ansættelsesforhold i arbejdsskadelovens forstand. Det er en betingelse for forsikringsdækning under denne kategori, at klubben har opfordret/anmodet personen om hjælp til løsning af en konkret arbejdsopgave. Det er endvidere en betingelse, at klubben har haft instruksbeføjelser over for den frivillige hjælper i forhold til dennes løsning af den pågældende arbejdsopgave for klubben. Endelig er det også en betingelse, at såfremt den pågældende aktivitet/arbejde giver et økonomisk afkast/overskud, da skal alle pengene tilfalde klubben til brug for klubbens aktiviteter.

Derudover er de frivillige ledere m.fl. dækket af deres egen ulykkesforsikring, hvis de har tegnet en.


LØNNEDE TRÆNERE OG ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE M.FL.
Klubbens kontraktansatte medarbejdere på lederplan er dækket af den via Danmarks Idrætsforbund tegnede kollektive arbejdsskadeforsikring.

Gruppen omfatter følgende personer:

 • Klubbens lønnede trænere,
 • Klubbens lønnede administrative personale,
 • Øvrige ansatte i klubben, fx lønnede kontrollører og personale, der passer isbanen m.m.
 • Medlemmer, der udfører arbejde, der ligger ud over det normale for medlemskabet, fx reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan også være omfattet af arbejdsskadeloven og dermed af DIF’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Der er dog en enkelt, men særdeles vigtig undtagelse i dækningen, en undtagelse der ikke kun vedrører arbejdsskadeforsikringen, men også forsikringerne for ansvar, rejse og retshjælp:

Forsikringerne tegnet af DIF omfatter IKKE klubber i selskabsform (A/S eller ApS). Dette skyldes, at det er klubben og ikke selskabet, der er medlem af DIU og dermed DIF.

De klubber, der har en professionel overbygning i selskabsform, skal derfor selv sørge for, at der er tegnet arbejdsskadeforsikringer og andre forsikringer for de ledende personer, der er ansat i selskabet. Det gælder såvel administrativt personale som trænere og ledere.

Problemet kan løses ved, at træneren og de øvrige medarbejdere ansættes og lønnes af klubben, men fortsat benyttes af driftsselskabet. Der skal i den forbindelse indgås en samarbejdsaftale, så klubben holdes helt skadesløs for udgifter til lønninger m.m.

En anden løsning er naturligvis, at selskabet for disse få medarbejdere tegner en arbejdsskadeforsikring. Den vil ikke koste ret meget – det er spillernes arbejdsskadeforsikring, der er dyr.


REJSEFORSIKRING, ANSVARSFORSIKRING OG RETSHJÆLP
Gennem DIF har DIU tegnet følgende forsikringer udover arbejdsskadeforsikringen:

 • Rejseforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Retshjælp

På idraettensforsikringer.dk kan du læse mere om disse forsikringer, og du kan fx printe faktablade om rejseforsikring ud, som kan tages med på rejsen.

Hér følger en kort beskrivelse af forsikringerne:

Rejseforsikring
Når spillere, trænere og ledere fra jeres klub rejser til kampe og stævner udenfor Danmark, er de automatisk dækket af DIF’s kollektive rejseforsikring, uanset at rejsen går til et land udenfor Europa (fx Canada).

Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.

Dette betyder, at en spiller, træner eller leder, der kommer til skade på rejsen, får dækket omkostninger til sygdomsbehandling og eventuel sygetransport til Danmark.

Husk at indsende skadesanmeldelse med dokumentation (bilag) for eventuelle omkostninger til DIF hurtigst muligt.

Mht. bagagedækningen skal du være opmærksom på, at dækningen pr. person ”kun” er på ca. 30.000 kr., der skal dække såvel udstyr som personlige ejendele. Hvis den sum ikke er stor nok, kan der tegnes en fælles overdækning via TRYG, fx. kan 100.000 kr. ekstra bagage forsikres for ca. 2.500 kr.

Du skal også være opmærksom på, at forældre og søskende, der deltager i rejsen, ikke er dækket af DIF’s rejseforsikring. Familiemedlemmer bør derfor tegne en rejseforsikring.

Ansvarsforsikring
DIF’s og DIU’s erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, klubberne samt de ansatte og medlemmerne i klubberne kan pådrage sig, når de arbejder for klubben.

Der er også dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, fx sommerfester og bankospil.

Læs om vilkår og skadesanmeldelse på idraettensforsikringer.dk.

Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en klub har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om forhold, der stammer fra udøvelse af klubbens arbejde.

Læs om vilkår og skadesanmeldelse på idraettensforsikringer.dk.

Øvrige forsikringer
DIU har ikke tegnet andre forsikringer end arbejdsskade, rejseforsikring, ansvarsforsikring og retshjælp.

Som klub skal man være opmærksom på behovet for at tegne de forsikringer, som således ikke er tegnet af DIU. Det kan fx være følgende forsikringer:

 • Løsøreforsikring
 • Bygningsforsikring
 • Transportforsikring
 • Motorforsikring
 • Idrætsulykkeforsikring

Vi anbefaler, at klubben som minimum har forsikringsdækning mod brand, tyveri og vandskade.

For den enkelte spiller i klubben kan der også være behov for at tegne private forsikringer, fx en ulykkesforsikring.

Kontakt jeres sædvanlige assurandør for at få rådgivning og forsikringstilbud. Bemærk, at DIU ikke har nogen økonomisk interesse i, om du vælger det ene eller det andet forsikringsselskab.


NÅR SKADEN ER SKET

Personskader og brilleskader
Uanset om man er spiller, træner, leder eller anden lønnet medarbejder, og uanset om man anmelder sin skade under DIU’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring eller den arbejdsskadeforsikring, der er tegnet via DIF, skal tandskader og andre personskader anmeldes således:

Skaden skal ifølge lovgivningen anmeldes direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – se mere på deres hjemmeside www.aes.dk

Arbejdsskader skal så vidt muligt anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straks når det er sket.

 

KØB HER.