Job- og uddannelsespolitik 2019-22

DANMARKS ISHOCKEY UNIONS
JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK 2019-2022

MÅL OG STRATEGI

Målgruppe

DIU’s Sportsafdeling har ansvaret for herre- og kvindelandsholdet samt fem ungdoms- og juniorlandshold, U16, U17, U18, U20 samt U18-piger.

Af disse syv landshold har herrelandsholdet eliteatlet-status hos Team Danmark.

Målgruppen for DIU’s job- og uddannelsespolitik er de ishockeyspillere, der er udtaget til et af de fem landshold, der er omfattet af DIU’s samarbejdsaftale med Team Danmark samt kvinde/pige landsholdsspillere.

Målgruppen omfatter endvidere de ishockeyspillere, som er optaget på DIU’s eliteklasser og ishockeykraftcentre. Der er et betydeligt personsammenfald mellem denne gruppe aktive og landsholdsspillerne på U17- og U18-landsholdene.

Målsætning

Målsætningen for DIU’s job- og uddannelsespolitik er, at alle spillere i målgruppen er i job eller i færd med en uddannelse sideløbende med ishockeykarrieren.

Endvidere sættes det som et mål for job- og uddannelsespolitikken, at den sikrer den aktive en problemfri overgang fra elitesport til efteruddannelse eller civil karriere.

Som udgangspunkt skal den aktive som minimum have afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, når alderen er til det.

Uanset målsætningen anerkender DIU, at enkelte af spillerne i målgruppen ikke kan eller ikke ønsker at følge en uddannelse eller varetage et civilt job sideløbende med en satsning på ishockey som professionel oftest i udlandet.

Desuden er det en forudsætning, at elitesatsning ikke finansieres af dagpenge o.l. Såfremt en spiller modtager dagpenge, skal DIU straks informeres herom, og der udarbejdes en handlingsplan for spilleren.

Strategi

Målsætningen for job- og uddannelsespolitikken skal for det første opfyldes gennem rådgivning af spillerne og eventuelt tillige deres forældre. Gennem rådgivningen skal DIU medvirke til at sikre, at spillerne træffer de rigtige uddannelses- og jobmæssige valg.

Spillerne er personligt ansvarlige for deres egen situation, og DIU vælger ikke uddannelse eller karrierevej for spilleren. Beslutninger om uddannelse og karrierevalg træffes endeligt af spilleren selv ud fra hans behov og forudsætninger.

Rådgivningen skal have fokus på fleksible og individuelle løsningsmuligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

For det andet skal målsætningen nås gennem DIU’s samarbejde med Team Danmark-elitekommunerne om de lokale ungdomsuddannelsestilbud.

Der henvises til handlingsplanen nedenfor for implementeringen af strategien.

HANDLINGSPLAN

Med den givne aldersspredning inden for målgruppen af ishockeyspillere vil DIU’s tilbud og informationer på job- og uddannelsesområdet variere med aldersgrupperne. Men fælles for alle aldersgrupper er, at DIU arbejder ud fra Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds TalentHUS. DIU’s talenthus bygger blandt andet på princippet, at landstrænerne fører samtaler med den enkelte spiller om begrebet ”det hele menneske”. Dette vedrører sport, uddannelse samt almen dannelse og struktur i hverdagen.

For U16, U17, U18 og U18-piger bliver der indlagt tid til lektielæsning i programmet, når DIU afholder længere samlinger både i ind- og udland.

U17-landsholdet/Eliteklasser og kraftcentre samt U18-piger

Målgruppen er eliteishockeyspillere og pigespillere på 9. klassetrin i folkeskolen samt enten efterskole, 10. klassetrin, gymnasium, HF, studenterkursus, handelsskole, erhvervsskole, læreplads m.m.

U17-landsholdsspillerne samles første gang ultimo juli/primo august måned til Metal Development Camp (sæsonstartsamlingen). Samlingen kan desuden have deltagelse af U18- og U20-landsholdsspillerne, i alt rundt 120 spillere. Samlingen varer 4-5 dage.

Under samlingen udleveres skemaer til spillerne, som de skal udfylde med en række persondata samt deres uddannelses- og jobplaner.
Disse skemaer udleveres til pigerne ved første U18-pigesamling for disse i sæsonen.

Dataene fra skemaerne for U17 og U18-piger benyttes som grundlag for den individuelle vejledning af spilleren samt til kontrolformål.

For de U17-spillere eller pigespillere, der ved indgangen til sæsonen stadig er i folkeskolen, eller som vælger at tage på efterskole/ungdomsskole, eller som af andre grunde ikke har taget beslutning om uddannelse eller lære/elevplads efter folkeskolen, er der behov for information om ungdomsuddannelser.

Disse informationer modtager den aktive af sin kraftcenterleder eller landstræner, og i de tilfælde, hvor der samtidig er et samarbejde med elitekommunen, vil der også kunne gives vejledning herfra.

Kraftcentrene fungerer i et samarbejde mellem Team Danmark, DIU, klubben, lokalkommunen og de lokale skoler. Målsætningen er at give unge ishockeyspillere på ungdomsuddannelserne mulighed for skemalagt træning mindst 2 gange om ugen udover normalt tilrettelagt træning.

Det er en klar målsætning for kraftcentrene, at kraftcenterspillerne skal have mulighed for at kombinere kvalificeret ishockeytræning med en målrettet uddannelse. Den spiller, der ansøger om en plads på kraftcentret, skal derfor oplyse om, hvilken ungdomsuddannelse, han agter at søge ind på i det skoleår, der er sammenfaldende med den første kraftcentersæson.

Når spilleren er optaget på kraftcentret, skal der udarbejdes en helhedsplan, som tager stilling til, hvorledes spilleren vil kombinere sin sport med uddannelse eller job. Helhedsplanen skal løbende opdateres af kraftcentrene. Dette sker som en del af kraftcenteraftalen med DIU

DIU’s Sportsafdeling er hovedansvarlig for driften af kraftcentrene. Hvert kraftcenter ledes af en træner med sportsligt ansvar samt en kraftcenterleder, som typisk har en funktion som udviklingsansvarlig i kraftcenterklubben.

Kraftcenterlederen er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af helhedsplaner. Kraftcenterlederne er ligeledes til rådighed for kraftcenterspillerne, hvis der er behov for hjælp under forhandlinger med skole eller arbejdsgiver om fravær til træning og kampe.

Landstræneren og KC-lederne medvirker sammen med klubtræneren til at sikre opmærksomhed omkring spillerens behov for boglig eller faglig uddannelse.

U17-landsholdsspillere, som undtagelsesvis ikke er tilknyttet et kraftcenter, modtager Team Danmarks informationsbrochure samt vejledning om DIU’s kraftcenterordning m.m., når materialet er udarbejdet i november måned. Materialet udleveres til spilleren i oktober eller november, når der afholdes Dansk Metal High Performance Camp.

Materialet vejleder spilleren generelt om de muligheder, der findes for forlængede gymnasie- og erhvervsuddannelser samt om supplerende undervisning og flytning af eksamen m.v.

Uanset om den aktive vælger en uddannelse eller en læreplads, skal DIU bistå med informationer om landsholdsaktiviteter i sæsonen, så skole- og læretiden kan planlægges hensigtsmæssigt.

U17-landsholdsspillerne eller pigespillerne skal underrette deres landstræner og evt. kraftcenterleder om enhver væsentlig afvigelse i løbet af sæsonen fra den uddannelsesplan, de har udfyldt på Metal Development Camp eller U18-pigesamling i begyndelsen af sæsonen.

Landstræneren på U17 og U18-pige samt kraftcenterlederen skal være opmærksom på spillerens underretningspligt. Spillerne på U17-landsholdet og U18-pigelandsholdet er i en kritisk alder, hvor det kan være vanskeligt at kombinere kravene til sportslig udvikling og succes med de stadigt voksende udfordringer i skolen eller på en ny læreplads. Træneren og kraftcenterlederen skal derfor være opmærksomme på, om der er spillere, som ved deres adfærd eller på anden måde viser tegn på, at de har problemer socialt eller mentalt, som potentielt kan påvirke deres uddannelsesforløb og sportslige præstationer.
Landstræneren og kraftcenterlederen skal i sådanne tilfælde samarbejde om at afdække og kvalificere problemet og derefter finde muligheder for at løse det – gerne sammen med spillerens klubtræner.

DIU udsender information om indkaldelse til samlinger til Team Danmark, elitekommunerne og de skoler, der er tilknyttet kraftcentrene, så de er orienteret om de aktives deltagelse.

U18-landsholdet og kvindelandshold

Det vil kun meget sjældent forekomme, at en U18-landsholdsspiller ikke tidligere har været på enten U17-landsholdet eller på et kraftcenter. Det samme er gældende i forhold til kvindelandsholdet og U18-pigelandsholdet. Eventuelle nye U18-landsholdsspillere eller kvindelandsholdsspillere vil gennemgå samme forløb som beskrevet for U17-landsholdsspillerne.

Også U18-landsholdsspillerne samt kvindelandsholdsspillere skal underrette deres landstræner og kraftcenterleder om enhver væsentlig afvigelse i løbet af sæsonen fra den uddannelsesplan, de har udfyldt på Metal Development Camp eller første kvindelandsholdssamling i begyndelsen af sæsonen.

Hensigten hermed er at gøre de aktive bevidste om vigtigheden af, at planen følges, og at eventuelle afvigelser begrundes sagligt.

U18-spilleren henvises til at benytte sin kraftcenterleder, såfremt den aktive skal drøfte eksamenstilrettelæggelse og andre studierelevante spørgsmål med sit uddannelsessted. Hvis spilleren ikke træner på et kraftcenter, kan landstræneren eller Team Danmark undtagelsesvist benyttes. Spilleren er dog selv ansvarlig for at holde sit uddannelsessted orienteret om sportsligt begrundet fravær.

Som udgangspunkt inddrages TD udelukkende, når der er tale om DIU/TD-støttede aktiviteter, eller såfremt der er tale om generelle/overordnede forhold.

U20-landsholdet

Hensigten med den rådgivning, der tilbydes spillerne på U17- og U18-landsholdene, er navnlig at sikre, at de aktive er tilstrækkeligt informeret om de særlige uddannelsesordninger, der udbydes for at gøre det muligt at kombinere ungdomsuddannelse og elitesportsaktiviteter.

U20-landsholdsspillere er sædvanligvis tæt på at have afsluttet enten en ungdomsuddannelse (3- eller 4-årig) eller en lærlinge- eller elevtid. De har derfor behov for vejledning, der navnlig vedrører deres muligheder for optagelse på en videregående uddannelse eller fastansættelse inden for deres fag.

Der er dog U20-landsholdsspillere – og tillige U18-landsholdsspillere – som i en tidlig alder er flyttet uden for Danmark for at udvikle sig sportsligt, og som har forladt det danske uddannelsessystem som 15-, 16- eller 17-årige. Traditionelt har Sverige været målet for disse spillere, men gennem de seneste år er flere og flere spillere rejst til Nordamerika i en ung alder.
Også disse spillere skal sikres et godt uddannelsesfundament:

U20- og U18-spillere i udenlandske junior- eller seniorligaer skal på Metal Development Camp og til andre samlinger i løbet af sæsonen gøres opmærksom på muligheden for enten en lokal uddannelse eller fjernundervisning på en dansk HF- eller gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse, der udbydes som fjernstudie. Og spillerne skal årligt rapportere om, hvilke uddannelsesinitiativer de har taget, og hvor langt de er nået i deres uddannelsesplan.

U20-landsholdsspillere, som efter endt uddannelse ønsker at påbegynde en erhvervskarriere sideløbende med eliteishockey, vil blive vejledt af ungdomslandstræneren om mulighederne for at få ansættelse på fleksible vilkår i virksomheder, Team Danmark samarbejder med.

Endvidere vil de modtage generel rådgivning om, hvorledes de kan håndtere forskellige situationer i ansættelsesforløbet, fx i ansættelsessituationen, hvor den aktive skal bestræbe sig på at få afstemt sin og arbejdsgiverens forventninger til ansættelsen, eller i ansættelsesperioden, hvor den aktive skal være i stand til at planlægge sit arbejde på en måde, så arbejdsgiveren i god tid i forvejen kender omfanget af fraværet og kan disponere efter det.

Under U20-landsholdets samling i april eller maj måned fører ungdomslandstræneren udviklingssamtaler med hver enkelt landsholdsspiller.

Den generelle vejledning, som blev givet på Metal Development Camp, repeteres, og der lægges en handlingsplan for den aktive på grundlag af samtalen. Handlingsplanen er af 1 eller 2 års varighed alt efter, om den aktive er 1. eller 2. års U20-spiller.

Enhver væsentlig afvigelse fra den aftalte handlingsplan skal indberettes af den aktive til ungdomslandstræneren. Efter en samtale med den aktive udarbejdes eventuelt en alternativ handlingsplan. Hvis der ikke kan opnås enighed om indholdet af handlingsplanen, kan konsekvensen være, at den aktive udgår af U20-landsholdstruppen.

Når U20-landsholdsspilleren er fyldt 20 år, er han seniorspiller. Erfaringen viser, at DIU ofte mister kontakten med de U20-landsholdsspillere, der overgår til senioralderen. DIU har dog etableret en bruttoatletgruppe kaldet U25-gruppen, sådan udvalgte spillere fortsat er knyttet til DIU og har mulighed for at trække på udvalgte Team Danmark-ekspertydelser efter individuelle aftaler.

Spillere, der ikke optages i U25-gruppen vil blive opfordret til at rådføre sig med deres klubledere i uddannelses- og jobspørgsmål, samt benytte det almindelige vejledningstilbud til uddannelsessøgende.

Seniorlandsholdet

Rådgivningen til seniorlandsholdsspillerne skal tage hensyn til på den ene side, at DIU forudsætter, at den aktive har et basalt uddannelsesmæssigt eller fagligt fundament, men nogle kan have svært ved at gå direkte til en civil karriere. DIU vil sikre, at seniorlandsholdsspillere, der stopper deres karriere, alle afslutter med en dialog og kontakt fra DIU om fremtiden.

Seniorlandsholdsspilleren skal via kontakten vejledes om mulighederne for at videreuddanne og på andre måder dygtiggøre sig, så overgangen til den civile karriere bliver bedst mulig.

Spillere i udenlandske klubber, fx Elitserien og NHL/AHL/KHL, skal på samme måde som ’udenlandske’ U20-landsholdsspillere gøres opmærksom på muligheden for enten en lokal uddannelse eller fjernundervisning på en dansk HF- eller gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse, der udbydes som fjernstudie, og spillerne skal årligt rapportere om, hvilke uddannelsesinitiativer de har taget, og hvor langt de er nået i deres uddannelsesplan.

Spilleren skal gøres opmærksom på, at Team Danmark ofte udbyder kurser og seminarer med karriererådgivning på dagsordenen for elitesportsfolk, der er på vej til en civil tilværelse. Kurserne er sjældent gratis, men DIU kan i særlige situationer yde økonomisk støtte til seniorlandsholdsspillere, som har ydet en lang og loyal indsats på landsholdet.

Øvrige aktiviteter

DIU skal tillige markedsføre vigtigheden af en uddannelse eller et andet job end ishockey at falde tilbage over for klubberne, bl.a. i forbindelse med ATK-besøg. Endvidere skal markedsføringen ske på DIU’s hjemmeside ishockey.dk.

Uddannelses- og jobspørgsmål af generel betydning skal tages op under de regelmæssige møder i Team Danmark Arbejdsgruppen.

DIU Sportsafdelingen, november 2019