Politisk ledelse

Som medlem af DIU kan optages enhver dansk klub, der dyrker ishockey, samt én ishockeydommerklub. DIU’s medlemsklubber skal respektere DIU’s vedtægter, og desuden skal klubberne opfylde de krav, der i Danmarks Idrætsforbunds vedtægter stilles til de tilknyttede specialforbund og deres klubber.

Et eksempel er reglerne om, at idrætsklubber organisatorisk og vedtægtsmæssigt skal virke på et demokratisk grundlag.

DIU skal således sikre, at medlemsklubberne til stadighed er demokratisk opbygget, hvilket fx betyder, at det enkelte medlem skal have ubegrænset mulighed for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og stemme på generalforsamlingen. Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder.

Der skal endvidere ikke være begrænsninger mht medlemmets valgbarhed til bestyrelse og udvalg.

Det følger endvidere af DIF’s regler, at en forening kun kan have enkeltpersoner som medlemmer, og at en kommerciel virksomhed aldrig kan optages som medlem. Dette betyder også, at der i foreningen ikke må være personsammenfald mellem fx foreningsledelsen og ejerkredsen omkring en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet som foreningen. Det samme gælder, hvis der i andre relationer er risiko for, at en eller flere personer via sin indflydelse i en forening kan misbruge denne til at promovere egen kommerciel virksomhed.

Danmarks Ishockey Unions driftsorganisation omfatter en sportsafdeling og en administration. Driftsorganisationen har kontor i Brøndby. Se mere om driftsorganisationen under menupunktet Administration og Sportsafdeling.

Repræsentantskabet
Danmarks Ishockey Unions repræsentantskab er DIU’s øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt to repræsentanter fra hver medlemsklub, som har stemmeret, herunder dommerklubben, DID.

Repræsentantskabet vælger DIU’s formand og bestyrelse, som konstituerer sig selv med en næstformand. Der henvises til DIU’s Love kap. V.

Danmarks Ishockey Unions politiske organisation består endvidere af tre stående udvalg samt af en række ad hoc udvalg.

De tre stående udvalg er:

Amatør- og Ordensudvalget
Disciplinærudvalget
Licensudvalget

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en af repræsentantskabet valgt formand samt fire af repræsentantskabet valgte medlemmer.

Formanden vælges i ulige år for en periode på fire år. To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en periode på to år, mens de øvrige to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år ligeledes for en periode på to år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en næstformand samt udvalgsformænd for de faste udvalg, for så vidt udvalget skal have et bestyrelsesmedlem som formand.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsens Forretningsorden kan ses her. DIU’s bestyrelse holder møde mindst 4 gange årligt.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2019 er DIU’s bestyrelse sammensat således:

Henrik_Bach

Formand:
Henrik Bach Nielsen
Direktør, Aalborg

Genvalgt for 4 år i 2021
Medlem af IIHF Council (valgt for 2016-2020)
Medlem af DIUs Forretningsudvalg
Ansvarlig for DIU’s kommercielle områder

Emailhnie@stofanet.dkTelefon4046 4785
Henrik_Klinkvort


Næstformand:
Henrik Klinkvort
Kompetencechef, Frederiksberg

Genvalgt for 2 år i 2021
Formand for Bredde- og Ungdomsudvalget
Formand for Disciplinærudvalget

Emailhenrik@klinkvort.dkTelefon2019 6086
Kent_Koelvig

Kent Kølvig
Key Account Manager, Taastrup

Genvalgt for 2 år i 2020
Formand for Dommerudvalget

Emailkent@koelvig.dkTelefon2948 2417
Poul_Sand

Poul Sand
Direktør, Herning

Genvalgt for 2 år 2020
Kontakt til Team Danmark
Ansvarlig for DIU’s kommercielle områder

Emailpoul@sand-bundgaard.dkTelefon25 600 666
Jesper_Damgaard

Jesper Damgaard
Tidl. prof. ishockeyspiller & tømrer, Sverige

Genvalgt for 2 år i 2021
Medlem af Disciplinærudvalget
Medlem af IIHF Disciplinary Panel

Emailfaxe15@hotmail.comTelefon+46 73 326 69 77
Christine_Russell

Christine Russell
Key Account Manager

Genvalgt for 2 år i 2021
Ansvarlig for politiske spørgsmål vedrørende kvindeishockey

Emailcrus@atea.dkTelefon3078 0616
Henrik_Benjaminsen

Henrik Benjaminsen
Advokat

Genvalgt for 2 år i 2021
Ansvarlig for juridiske spørgsmål

Emailhb@oik.dkTelefon2073 1906

Se Forretningsordenen for bestyrelsen i DIU her se Code of Conduct her

DIU’s udvalg

DIU har nogle stående udvalg samt en række øvrige udvalg:
De tre stående udvalg er:

Amatør- og Ordensudvalget
Disciplinærudvalget
Licensudvalget

Amatør- og Ordensudvalget
Består af tre medlemmer og en suppleant, der vælges af repræsentantskabet for tre år ad gangen, dog således, at et af medlemmerne afgår efter tur hvert år.

Mindst et af udvalgets medlemmer skal om muligt have juridisk embedseksamen og nogen kendskab til dommergerning.

Amatør- og Ordensudvalgets opgaver samt sagsforløbet kan du læse om her.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2019 er DIU’s Amatør- og Ordensudvalg sammensat således:

Formand:
Advokat Adam Ringsby-Brandt, Svendborg (genvalgt for tre år i 2019)
Medlemmer:
Advokat Peter Berg (genvalgt for tre år i 2018), Frederiksberg
Advokat Mikkel Holten Møller, Rungsted (valgt for tre år i 2020)

Suppleant:
Advokat Ole Olsen, Gentofte (valgt i 2020)
Kontakt:
ula@ishockey.dk

Disciplinærudvalget
DIU’s Disciplinærudvalg består af en formand og fire domsmænd, som alle vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Disciplinærudvalget træffer afgørelse i alle sager, som indberettes af en dommer i DIU kampe/turneringer, i pokalturneringen, samt i træningskampe og stævner, der involverer hold, som deltager i de nævnte turneringer.

Udvalgets formand er bemyndiget til at træffe afgørelse i normale indberetningssager uden at skulle konsultere udvalgets fire domsmænd.

Flertallet af udvalget skal deltage i afgørelsen af sager, udvalget tager op på egen hånd, og i sager af usædvanlig karakter, fx sager hvor der på baggrund af dommerens indberetning er udsigt til en langvarig karantæne.

For hver indberetning, der udløser karantæne, pålignes den dømte spillers forening en afgift tilfaldende DIU på 500,00 kr. pr. sag.

For hver indberetning, der udløser karantæne i Isligaen, pålignes den dømte spillers klub en afgift tilfaldende DIU på 1500,00 kr. pr. sag.

Formanden vælges hvert andet år på repræsentantskabsmødet i lige år.

To domsmænd vælges fra henholdsvis en Superisligaklub og en 1. divisionsklub i henholdsvis lige og ulige år.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2019 er DIU’s Disciplinærudvalg sammensat således:

Formand:
Henrik Klinkvort, Gladsaxe (genvalgt for to år i 2018)

Domsmænd:
Jesper Damgaard, Sverige (genvalgt for to år i 2018)
Claus Fonnesbech Christensen, Herning (genvalgt for to år i 2018)
Tobias Kisum, Rungsted (genvalgt for to år i 2019)
Christian Skov Vaagensø (valgt for to år i 2019)

Kontakt:
kpe@ishockey.dk

Licensudvalget
Licensudvalgets opgave er at behandle klubbernes ansøgninger om klublicens og indstille til DIU’s bestyrelse, om der skal udstedes eller fratages klublicens, herunder at vurdere klubbernes økonomiske situation efter DIU’s licensregler, som du kan se her.

Licensudvalget består af en formand udpeget af DIU’s bestyrelse samt yderligere 1-2 medlemmer valgt af repræsentantskabet.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2019 er følgende medlemmer af DIU’s Licensudvalg:

  • Henrik Ørsted
  • Jens Chr. Fossaberg

Øvrige udvalg
Eliteudvalget
Eliteudvalget har det overordnede ansvar for DIU’s seniorlandshold samt U20, U18, Elite Udviklingsholdet og U16-landsholdet, og udvalget består af den til enhver tid værende landstræner samt et medlem af DIU’s bestyrelse udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Poul Sand er formand for Eliteudvalget. Læs mere om Eliteudvalgets opgaver her.


Bredde- og Ungdomsudvalget

Bredde- og Ungdomsudvalgets hovedopgave er at sikre kvalitet og fremdrift i bredde- og ungdomsarbejdet i dansk ishockey.
Læs om Bredde- og Ungdomsudvalgets opgaver og sammensætning her.
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2017 er udvalget sammensat således:

Formand:
Henrik Klinkvort

Medlemmer:
Valgt fra klubberne i Jylland/Fyn:
Jeanne Storm, Esbjerg
Lars Bach, Herning
Preben Vejrum, Frederikshavn

Valgt fra klubberne på Sjælland:
Jørgen Jacobsen, Herlev
Henrik Arvidsen, Sverige
Jørgen Illemann, Rødovre

Fra DIU:
Christina Lissa Benn, Udviklingschef
Morten Madsen, Sportsmanager
Olaf Eller, Talentchef

Kontakt e-mail:
cbe@ishockey.dk


DIU’s Dommerudvalg

Dommerudvalget skal bidrage til udviklingen af ishockeysporten i Danmark. Det skal ske gennem en konstant faglig uddannelse af ishockeydommere og gennem en effektiv organisering af alle administrative og uddannelsesmæssige aktiviteter i relation til dommerne i dansk ishockey.

Læs mere om Dommerudvalgets opgaver her.

Dommerudvalget består i 2020-21 af:

Formand:
Kent Kølvig, Referee-in-Chief, DIU Bestyrelse

Medlemmer:
Kim Pedersen, Director of Officiating, DIU Administrationschef
Asger Krog, Manger, Supervisors
Bo Andersen, Manager, turneringsledelse
Claus Fonnesbech Christensen, Instructor
Jan Bigum, Supervisor, dommere
Morten Thomsen, Supervisor, linjedommere
Michael Kamp, Dommerklubben